کالای فیزیکی

شلوار کرمی جین منگو

شلوار کرمی جین منگو
شلوار کرمی جین منگو
شلوار کرمی جین منگو
شلوار کرمی جین منگو
شلوار کرمی جین منگو
شلوار کرمی جین منگو
شلوار کرمی جین منگو
شلوار کرمی جین منگو
شلوار کرمی جین منگو
کالای فیزیکی

شلوار کرمی جین منگو

ناموجود
اضافه به سبد خرید

سایز ۳۲ : دور کمر ۷۲ ، فاق ۳۱ ، دور ران ۵۸ ، دور دمپا ۵۰ ، دور باسن ۹۴ ،قد ۱۱۱

سایز ۳۴ : دور کمر ۷۴ ، فاق ۳۱ ، دور ران ۶۰ ، دور دمپا ۵۰ ، دور باسن ۹۸ ،قد ۱۱۲

سایز ۳۶ : دور کمر ۷۸ ، فاق ۳۱ ، دور ران ۶۴ ، دور دمپا ۵۲ ، دور باسن ۱۰۰ ،قد ۱۱۳

سایز ۳۸ : دور کمر ۸۲ ، فاق ۳۲ ، دور ران ۶۶ ، دور دمپا ۵۲ ، دور باسن ۱۰۶ ،قد ۱۱۴

سایز ۴۰ : دور کمر ۸۶ ، فاق ۳۲ ، دور ران ۶۶ ، دور دمپا ۵۲ ، دور باسن ۱۱۰ ،قد ۱۱۴

سایز ۴۲ : دور کمر ۹۰ ، فاق ۳۳ ، دور ران ۷۰ ، دور دمپا ۵۴

، دور باسن ۱۱۶ ،قد ۱۱۴